Dikgopolo di simolola go bonala kwa di yang teng mo OneNote

Laisolola sediriso

Laisolola


Fuduga bonolo fela go tswa go Evernote go ya go OneNote o bo o tsamaisanye dintlha tsa gago mo didirisweng tsotlhe, mahala. Bona gore jang


Tlhama tsela ya gago

A o kgwarintsha megopolo e e molemo mo dipampitshaneng tsa go iphimola le tsa go kgomaretsa dintlha? A o motho yo o ratang go faela dilo ka thulaganyo ya tsone? OneNote e tla go thusa ka tsela lefa e le efe e o rulaganyang dikgopolo tsa gago ka yone. Tlanya, kwala kgotsa o terowe ka pene mo pampiring ka kgololesego. Phuruphutsha o bo o kgomaretse go tswa mo webong go ya go dikgopolo tsa ditshwantsho.

Thabolete e e bontshang OneNote mo Windows 10

Nna le tirisano le mongwe le mongwe

Setlhopha sa lona se gapa kgopolo ya ngwagakgolo. Lelapa la lona le rulaganya menyu wa kopano e kgolo. Nna o ntse o le mo tsebeng eno mme o tsamaisanye gongwe le gongwe kwa o gone.

Senepe sa motho a dirisa OneNote mo thaboleteng ya tiro

Akanya ka enke

Ipaakanye. O siame. Terowa. Sediriswa fela se o se lthokang ke setaelase kgotsa ntlha ya monwana. Kwala dintlha ka letsogo o bo o di fetolela kwa mokwalong o o tlantsweng moragonyana. Tlhomolola se se botlhokwa o bo o tlhalose dikgopolo ka mebala le dipopego.

Mebala e e galalelang e teroilwe ka Pene ya Surface

Tsena o le gongwe le gongwe

Ela tlhoko. Go bonolo go goga diteng tsa gago o le gongwe le gongwe, tota le fa o sa golagana le inthanete. Simolola mo lepothopong ya gago o bo o ntšhwafatsa dintlha mo founong ya gago. OneNote e dira mo sedirisweng kgotsa polateforomo nngwe le nngwe.

Senepe sa OneNote se bontshitswe mo iPad, iPhone le Apple Watch
E botoka ka Office

OneNote ke leloko la lelapa la Office le o setseng o le itse. Bopa dintlha ka dintlha tse dingwe tse di tserweng mo imeileng ya Outlook, kgotsa tsenya lenaane la Excel. Dira go le gontsi ka didiriso tsotlhe tsa gago tse o di ratang tsa Office di dira mmogo.

Senepe sa kago ya Office

Golaganya mo phaposiborutelong

Kokoanya baithuti mmogo mo sebakeng se se dirang gore ba dirisane kgotsa o tshegetse mongwe le mongwe wa bone mo dibukeng tsa bone tsa dintlha. Mme o se tlhole o ntsha dipampitshana tse di gatisitsweng. O ka kgona go rulaganya dithuto le go phasalatsa dikabelo o le mo laeboraring e e mo magareng ya diteng.

Ribolola Buka ya Dintlha ya Tlelase

Senepe sa OneNote se bontshitswe mo Bukeng ya Surface