Ibitekerezo bifata isura muri OneNote

Gukurura porogaramu

Gukurura


Imurira bikoroheye muri OneNote ibivuye muri Evernote maze uhuze inyandiko zawe ku bikoresho byose ku buntu. Reba uko bikorwa


Gushyiraho uburyo bwawe

Wandika ibitekerezo byiza kuri seriviyete n'inyandiko zifatisha? Gushyingura bisobanutse ni byo ukunda kurushaho? OneNote yakuzirikanye mu buryo bwose utunganya ibitekerezo byawe. Andika cyangwa ushushanye ku rupapuro ukoresheje imiterere y'ikaramu y'ubuntu. Shaka maze ukate ibyo ku rubuga bivemo ibitekerezo by'amashusho.

Taburete yerekana OneNote kuri Windows 10

Korana n'umuntu wese

Ikipe yawe iri kuzana igitekerezo cy'ikinyejana. Umuryango wawe uri gutegura meni y'ihuriro rikomeye. Guma kuri paji imwe kandi wihuze aho waba uri hose.

Ifoto y'umuntu ukoresha OneNote kuri taburete y'akazi

Tekereza wandika

Itegure. Gena. Shushanya. Ikaramu cyangwa agatoki ni cyo gikoresho ukeneye cyonyine. Andikisha intoki maze uze kwandikisha imashini note wafashe. Garagaza ibifite akamaro maze utange ibitekerezo ukoresheje amabara cyangwa amashusho.

Amabara abonerana yashushanyijwe na Surface Pen

Kugeraho ahantu hose

Fata note. Biroroshye kuvana ibikubiyemo byawe ahantu hose, nubwo waba utari kuri Interineti. Tangirira kuri mudasobwa igendanwa yawe maze uvugurure inyandiko zo kuri telefoni yawe. OneNote ikorana n'igikoresho cyangwa mudasobwa ibonetse yose.

Ifoto ya OneNote igaragara kuri iPad, iPhone na Apple Watch
Biberanye na Office

OneNote ni porogaramu igize porogaramu za Office usanzwe uzi. Tunganya inyandiko zawe ukoresheje ingingo uvanye muri imeyiri ya Outlook cyangwa ushyiremo imbonerahamwe ya Excel. Kora byinshi wifashishije porogaramu za Office ukunda zikorera hamwe.

Itofo ya verisiyo ya Office

Ihuze mu ishuri

Huza abanyeshuri mu buryo butuma bafashanya cyangwa uhe buri muntu ubufasha mu makayi bwite. Kandi nta zindi nyandiko zacapwa. Ushobora gutunganya amasomo no gutanga imikoro mu isomero ry'ibikubiyemo rusange.

Menya ikayi y'ishuri

Itofo ya OneNote igaragara kuri Surface Book